Yeni Sayfa 1

Bizden Haberler

 

Yeni Sayfa 1

Türkiye'de enerji kullanımının özellikle sanayide giderek artması, enerji verimliliğine olan ihtiyacı her geçen gün ön plana çıkartmaktadır. Enerjideki dışa bağımlılık, artan enerji maliyetleri ve rekabet unsuru, enerji verimliliğinin önemini gittikçe arttırmaktadır.

Enerji verimliliği yaşam standartları, üretim ve ürün kalitesini düşürmeden enerji tüketimini asgari seviyeye indirmektir. Enerji verimliliği çalışmaları, teknolojiden faydalanılarak enerji kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilerek enerji tasarrufu sağlanması ile sonuçlanan faaliyetlerdir.

Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının üretiminden, iletimine ve tüketimine kadar her aşamada en verimli ve israfsız kullanımını ifade eder.

Enerji kullanımının ekonomiye katkısını gösteren en önemli kriter enerji yoğunluğudur. Örnek verecek olursak 100 USD'lik satış fiyatı olan bir ürünün üretimi için eğer bir Japon firması 5 USD enerjiye ödüyorsa, Türkiye'de bu maliyet 20 USD olarak gerçekleşmektedir. Avrupa ülkelerinde ise bu maliyet 10 USD civarında olacaktır.

Bu durum sanayimizin karlılığını ve rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemekte, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını körüklemektedir. Önemli bir enerji verimliliği potansiyeli bulunan sanayimiz bu potansiyeli kullanarak rekabet gücünü arttırmalı ve ülkemizin enerji yoğunluğunu düşürmelidir. Aynı zamanda enerji verimliliği yeni bir enerji kaynağı şeklinde ele alınarak gerekli yatırımlar yapılmalıdır.

Alanında güvenilir ve saygın bir kuruluş olan Gülcemal Tekstil; hızlı servis, zamanında ve kaliteli ürün tedariği ve sürekli müşteri memnuniyetinin yanı sıra çevreye saygılı üretimi de benimsemiş ve vizyonunu bu şekilde belirlemiştir. Üretiminin her aşamasında enerjiyi en verimli şekilde kullanma hedefi ile bir dizi enerji verimliliği faaliyeti gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmalar ile ürünlerinin karbon ayak izini azaltarak, çevresel etkilerin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkıda bulunmuştur.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesine göre ülkemiz, GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %15 azaltılması hedeflenmektedir. Gülcemal Tekstil bu konuda kendi üzerinde düşen görevi yapmanın huzuru ve mutluluğu ile birlikte geleceğe güvenle bakmaktadır.

Bu kapsamda Gülcemal Tekstil, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2014 yılında teklif çağrısına çıkılan Çevre Dostu Mali Destek Programına başvurmuş ve projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. Proje çerçevesinde Gülcemal Tekstil 'in enerjinin üretiminden, iletilmesine ve tüketimine kadar tüm aşamalarında enerjiyi verimli kullanması hedeflenmiştir

Enerji verimliliğinin en önemli hususlarından birisi de enerji verimliliği uygulamalarının paylaşılarak iyi uygulama örneklerinin çoğalmasına katkıda bulunmaktır.
Bu nedenle Gülcemal Tekstil tarafından uygulanan ve aşağıda belirtilen hususlar proje kapsamında uygulanmıştır. Bu çalışmaların artarak devam etmesi ve ülkemizin 2023 yılı enerji verimliliği hedeflerine ulaşması en büyük temennimizdir.

Reverse Osmosis Sistemi ile kazan suyunun iletkenliği düşürülmüş böylelikle doğalgaz tüketimi azaltılmıştır.

Buhar kazan kapağı izole edilerek ısı kayıpları azaltılmıştır.

Buhar kazanına besi suyu ekonomizeri ilave edilerek, baca gazı ile ön besi suyu ısıtılacaktır. Böylelikle kazanın doğalgaz tüketimi azaltılacaktır.
Motor sürücüleri, motorların hızının ve torkunun kontrol edilmesi için kullanılırlar. Motor sürücü teknolojisi, sürüş işleminin üretkenliğini ve verimliliğini arttırırken tam bir motor hızı kontrolü sunmaktadır. Düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğunda, sürücü makinenin hızını azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Buhar kazanı brulör fan motoruna sürücü(inverter) eklenerek saatte 7,13 kW elektrik enerjisi tüketen fan motoru enerji tüketimi yaklaşık %20 azaltılmıştır.

Flaş buhar tankı ilave edilerek, kondens hattı suyu flaş buharından ayrılmıştır. Böylelikle flaş buhar atmosfere atılmadan degazör sistemine yönlendirilerek, sistemde oluşan buhar kaybı azaltılmıştır.

Yapılan etüd sonucunda arızalı olduğu tespit edilen kondenstoplar değiştirilmiş, sistemdeki buhar kayıpları azaltılmıştır.

Kondens hatlarında gerekli izolasyon çalışmaları yapılarak, ısı kayıpları engellenmiştir.

Yapılan ölçümler sonucunda kompresör soğutma yağının sıcaklığının 85'C civarlarında olduğu tespit edilmiştir. Eşanjör vasıtasıyla soğutma yağından elde edilen sıcaklık ile atık su havuzundaki suyun ısıtılması yapılacaktır.

Hava hatlarında yapılan revizyonlar ve hava kaçaklarının engellenmesi için temin edilen ekipmanlar ile basınçlı hava kaçakları yok edilmiştir. Periyodik olarak hava hatlarının kontrolü ile de bu kayıpların minimize edilmesi öngörülmektedir.

Atık su otomasyonu ile jet boya makinelerinden atılan suyun operatörün inisiyatifinden çıkartılıp, sıcaklığına göre atık su havuzuna ya da deşarja gitmesi sağlanmıştır. Böylelikle operatörün dalgınlıkla yanlış tuşa basarak, soğuk suyu atık su havuzuna göndermesi engellenmiştir. Bilindiği üzere atık su havuzundaki su sıcaklığı, temiz suya iletilerek jet boya makinelerine sıcak su gönderilmesi sağlanarak enerji tasarrufu yapılmaktadır.

Jet boya makinelerinin eşanjör kısımları izole edilerek, proses esnasında oluşan ısı kayıpları azaltılmıştır.

Civa buharlı armatürler yerine T5 2*80 Watt armatürler kullanılarak hem enerji verimliliği sağlanmıştır hemde yasal olarak gerekli olan lüks değerlerine ulaşılmıştır.

Yüksek maliyetlere üretilen enerjinin, tüketim noktasına en az kayıpla ulaşması enerji verimliliği adına önemli hususlardan bir tanesidir. Bu çerçevede hatlarda yapılan revizyonlar ile iletim kayıplarının minimize edilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda anlatılan enerji verimliliği faaliyetleri ile birlikte enerjinin üretiminden, iletimine ve tüketimine kadar enerjinin etkin kullanımı hedeflenmiştir. Ülkemizin 2023 Enerji Verimliliği hedeflerine ulaşması için bu tip çalışmaların yayılması ve uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen başta Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.


     
  Copyright © 2007 - 2015  Gülcemal Tekstil  l  Tüm Hakları Saklıdır.